Rechtbank vernietigt bindend advies

Rechtbank vernietig bindend advies op basis van navolgende overweging:

Een bindend advies kan volgens het bepaalde in artikel 7:904 lid 1 BW worden vernietigd als gebondenheid daaraan in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit criterium vraagt terughoudendheid van de rechter aan wie een bindend advies ter vernietiging wordt voorgelegd. Het gaat er niet om dat de rechter zijn oordeel over de zaak in de plaats stelt van het oordeel van de bindend adviseur maar of gebondenheid aan het oordeel van de bindend adviseur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat brengt mee dat voor vernietiging van een bindend advies slechts ruimte is als de inhoud of de wijze van totstandkoming van het bindend advies ernstige gebreken vertoont. Voor vernietiging is geen ruimte als de grenzen waarbinnen redelijk denkende mensen van mening kunnen verschillen, niet zijn overschreden.

Rechtbank Oost-Brabant 09-03/23 (ECLI:NL:RBOBR:2023:6103)

Noot: een bindend advies dient derhalve terughoudend te worden getoetst door de rechter. In dit specifieke geval achtte de rechtbank het bindende advies niet toereikend c.q. volledig ten opzichte van de opdracht van partijen.