Procedure afwijken advies commissie bezwaarschriften

Het staat het college vrij om na ontvangst van een advies van de commissie bezwaarschriften een intern ambtelijk advies te laten opstellen ten behoeve van zijn besluitvorming op een bezwaar. Voorts kan het college ingevolge artikel 7:13, zevende lid, van de Algemene wet bestuursrecht in een besluit op bezwaar gemotiveerd afwijken van een advies van de commissie bezwaarschriften. Het college heeft derhalve in het besluit van 28 augustus 2012, in navolging van het ambtelijk advies, gemotiveerd kunnen afwijken van het advies van de commissie bezwaarschriften. Het college was niet gehouden om [appellanten] in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven over het intern ambtelijke advies alvorens een besluit te nemen op hun bezwaar. Overigens hebben [appellanten] in beroep en hoger beroep op dit advies kunnen reageren. De rechtbank heeft dan ook geen aanleiding hoeven zien voor het oordeel dat [appellanten] door deze gang van zaken zijn benadeeld.

ABRS 12-03/14 inzake Midden-Drenthe (RVS:2014:827).