Planologische mutatie: niet voorzienbaar

College: voorzienbaarheid, vanwege publicatie in krant (Het Kompas), met verwijzing naar begroting 2003 en aldaar genoemde (voldoende concrete) planologische ontwikkelingen.
Rechtbank: in publicatie is niet verwezen naar concrete beleidsvoornemens, dus geen voorzienbaarheid.

ABRS:  De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat in geen van de hiervoor aangehaalde passages uit Het Kompas wordt verwezen naar een gemeentelijk document waaruit een planologisch voornemen blijkt. In Het Kompas van 25 oktober 2002 is alleen verwezen naar plannen van een woonstichting en uit de in Het Kompas van 6 december 2002 vermelde agenda volgt niet dat de Senioren Adviesraad Cromstrijen een mogelijke planologische verandering voor het nieuwbouwterrein zal bespreken. De enkele vermelding van een bedrag voor ‘Inbreidingslocaties’ in de gemeentebegroting voor 2003 betekent verder niet dat [wederpartij] ten tijde van de koop van het perceel rekening kon en moest houden met planologische veranderingen op het nieuwbouwterrein. De Beleidstoelichting Begroting 2003, zoals hiervoor aangehaald, bevat voorts geen concreet beleidsvoornemen op grond waarvan [wederpartij] ten tijde van de koop rekening kon en moest houden met een nadelige planologische verandering op het nieuwbouwterrein, nu daarin niet een concreet beleidsvoornemen van het gemeentebestuur is vermeld.

Aldus: geen voorzienbaarheid.

ABRS 07-11/12 inzake Comstrijen (LJN: BY2461).

Noot: Voorzienbaarheid wordt gebaseerd op concrete en openbaar gemaakte beleidsvoornemens. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij een planologische ontwikkeling die niet onwaarschijnlijk was en waarvoor belemmerende omstandigheden ontbraken. ABRS 29-02/12 inzake Tilburg (LJN: BV7254). Separate weegfactor is wel: normaal maatschappelijk risico van art. 6.2 lid 1 Wro.