Perceel landbouwgrond niet aanhorig bij woning = 6% overdrachtsbelasting

De Inspecteur heeft belanghebbende bij brief van 16 mei 2013 meegedeeld dat belanghebbende over het perceel grasland 6 percent (geen 2 percent), overdrachtsbelasting verschuldigd is zodat een naheffingsaanslag opgelegd zal worden van € 16.000 (4 percent van € 400.000), verhoogd met een verzuimboete van 10 percent en eventueel verschuldigde belastingrente.

Partijen houdt verdeeld of het perceel grasland een aanhorigheid vormt van de woonboerderij met erf, tuin en opstallen. Dienaangaande overweegt het Hof als volgt.

Vasstaat dat de percelen van het grasland respectievelijk de woonboerderij aan elkaar grenzen maar niet op het zelfde (kadastrale) perceel zijn gelegen (2.7). Ten aanzien van het tweede vereiste is het Hof van oordeel dat uitgaande van de verkeersopvattingen het perceel grasland niet tot de woonboerderij behoort. Dat het perceel grasland (“cultuurgrond”) ten tijde van de aankoop door belanghebbende uitsluitend kon worden betreden via het erf van de woonboerderij doet daaraan niet af. Anders dan van een erf, tuin of een bij een woning behorende opstal zoals een tuinhuisje of (een of meer) garages(s) kan met betrekking tot een perceel grasland dat wordt benut voor het hobbymatig houden en weiden van paarden in het algemeen niet worden geoordeeld dat sprake is van een aanhorigheid. Niet kan worden gezegd dat het grasland in gebruik is bij en dienstbaar is aan de functie van de woonboerderij als woning. Het ligt op de weg van belanghebbende om aannemelijk te maken dat deze regel in het concrete geval uitzondering lijdt. Belanghebbende heeft daaraan naar ’s Hofs oordeel niet voldaan. Het hiervoor gegeven oordeel ligt daarmee tevens in lijn met Hoge Raad 29 april 1981, nr. 20447, BNB 1981/176) en mede met het oordeel van het Hof (alsmede daarin opgenomen citaten van de onderliggende uitspraak van de rechtbank) van 2 juli 2013, nr. BK11/000333, ECLI:NL:GHARL:2013:5464.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-04/16, inzake Belastingdienst/kantoor Zwolle (ECLI:NL:GHARL:2016:3248).