Oude arresten, deel 9: Van Asch/Soest

Nu het Corona virus het maatschappelijk leven beperkt, is het een goed moment om de invloed van oude(re) arresten op de hedendaagse onteigeningspraktijk te “behandelen”. Wij zijn voornemens dit de komende weken vaker te doen, in geval er anderszins weinig nieuws is.

Verkoopwaarde bedrijfspand via huurkapitalisatie. Inkomensschade?
vgl. ABRS 29-06-2000 inzake Vlaardingen (BR 2001, blz 592), planschade: beide schadesoorten hebben dezelfde bron
Zie ook: HR 20-04-1977 Van Asch / Soest (NJO 1977, 10)

Huidige praktijk: resteert er nog te vergoeden inkomensschade, als de werkelijke waarde getaxeerd is door huurkapitalisatie. Denk aan rente vrijkomend kapitaal en correctie koopkosten voor de waarde vrij op naam.