Opzegging vaste standplaatsen: schadevergoeding

Op de huurovereenkomsten zijn RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen van toepassing (hierna: de RECRON-voorwaarden).

Hof

De in geding zijnde huurovereenkomsten hebben betrekking op de huur van onbebouwde grond (standplaatsen voor kampeermiddelen). Dat de huurders (of hun voorgangers) op de standplaatsen kampeermiddelen zoals onder meer stacaravans of vakantiehuisjes hebben geplaatst, brengt geen verandering in het feit dat slechts onbebouwde grond is verhuurd. Bijzondere wettelijke bepalingen over de huur van woonruimte, bedrijfsruimte of andere gebouwde onroerende zaken, zijn dus niet van toepassing.

Dit brengt mee dat op de beëindiging van de in geding zijnde huurovereenkomsten art. 7:228 BW van toepassing is. Volgens lid 1 van dat artikel eindigt een huur die voor bepaalde tijd is aangegaan, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken. Volgens lid 2 van het artikel eindigt een huur die voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor onbepaalde tijd is verlengd, door opzegging. Heeft de huur betrekking op een onroerende zaak die noch woonruimte, noch bedrijfsruimte is, dan dient de opzegging te geschieden tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag op een termijn van tenminste een maand.

Artikel 7:228 BW is van regelend recht. Partijen kunnen bij overeenkomst afwijken van artikel 7:228 BW. In het onderhavige geval zijn op alle huurovereenkomsten de RECRON-voorwaarden 2016 van toepassing. De RECRON-voorwaarden sluiten opzegging van een huurovereenkomst ter zake een standplaats met een niet verplaatsbaar kampeermiddel niet uit.

Naar het oordeel van het hof heeft Duinrand op toereikende wijze voldaan aan de uit de rechtspraak over duurovereenkomsten voortvloeiende eis dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

Het debat betreft nog slechts de vergoeding die voor de vakantiewoningen zelf, los van de ligging, moet worden toegekend. Het is naar de inschatting van het hof zeer wel mogelijk dat in de komende weken en maanden nog meer minnelijke regelingen kunnen worden bereikt tussen Duinrand en de nog in de procedure betrokken huurders. Het hof wenst partijen daarvoor de gelegenheid te bieden.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 08-08/23 inzake Duinrand Recreatie (ECLI:NL:GHSHE:2023:2533)

Noot: verhelderend arrest over mogelijkheid opzegging vaste standplaatsen recreatie + plicht tot schadevergoeding.