Opzegging erfpacht niet in strijd met algemene beginselen behoorlijk bestuur

De gemeente Heerlen sluit op 25 juli 1983 met voetbalvereniging De Heksenberg een erfpachtcontract voor een periode van 30 jaar.

Bij deurwaardersexploot van 26 april 2012 zegt de gemeente deze overeenkomst op tegen de einddatum, 25 juli 2013. Dit is conform het door de gemeente vastgestelde beleid inzake het terugbrengen van het aantal voetbalaccommodaties.

De Heksenberg verzet zich tegen opzegging en beroept zich daarbij – onder meer – op het vertrouwensbeginsel.

Hof ‘s-Hertogenbosch 24-06/14 inzake Heksenberg/Heerlen (GHSHE:2014:1901):

Dat de gemeente in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gebruik heeft gemaakt van onderhavige haar krachtens burgerlijk recht toekomende bevoegdheid kan derhalve niet worden vastgesteld.

Noot: de contractsvrijheid bij erfpacht is groot en aan weinig regels gebonden. In casu was (bijvoorbeeld) geen verlengingsbepaling opgenomen in het erfpachtcontract. Dat deze contractsvrijheid niet eenvoudig is in te perken – ook niet door een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – blijkt uit de uitgebreide motivering van het Hof in deze zaak.