Oproep: iemand ervaring met vrijkomend kapitaal en belaste boekwinst?

Oproep: wie heeft ervaring met omvang vrijkomend kapitaal, waarvan boekwinst belast is?

Kan rente berekend worden over bruto bedrag van werkelijke waarde van opstallen, of over nettobedrag nadat fiscaal afgerekend is over boekwinst?

Zie ook onderstaand fragment uit HR 14-07/00 inzake Amersfoort/Van de Wolfhaar (LJN: AA7497). Dit betreft (beschikbaar) vrijkomend kapitaal bij reconstructie.

4.2: Bij de beantwoording van de vraag hoeveel eigen vermogen [eiser] geacht moet worden in het verplaatste bedrijf te investeren, kan niet worden voorbijgegaan aan de eventueel op de verkoopopbrengst van de bouwkavels drukkende inkomstenbelasting, aangezien die opbrengst tot het beloop daarvan niet beschikbaar is voor de investering. De omstandigheid dat [eiser] destijds bewust ervoor heeft gekozen de bouwkavels buiten de onteigening te houden, doet
daaraan niet af.

Conclusie 14-04/00 PG: .., maar het neemt niet weg dat [eiser] hoe dan ook meer vermogen in zijn nieuwe bedrijf moet steken dan er in het onteigende bedrijf zat, dat hij dat ergens vandaan moet halen, en dat hij minder eigen vermogen heeft als hij belasting moet betalen.