Ontheffingsmogelijkheid blijft buiten planvergelijking

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de tussenuitspraak van 1 augustus 2012 in zaak nr. 201108638/1/T1/A2 en in de uitspraak van 16 april 2014, in zaak nr. 201209477/1/A2 dient in geval de Wro van toepassing is op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade een in een bestemmingsplan opgenomen ontheffingsmogelijkheid bij de maximale invulling van dat bestemmingsplan bij de planvergelijking buiten beschouwing te worden gelaten.

Met een analoge toepassing van artikel 1.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Invoeringswet Wabo, gelezen in verbinding met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, geldt dit evenzeer in gevallen, zoals in het onderhavige geval, waarin artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wro van toepassing is.

ABRS 18-06/14 inzake Tilburg (RVS:2014:2177).