Onteigening voor “groenzone”: hoever elimineren?

Uitgangspunt is dat bestemming “groenzone”, waarvoor onteigend wordt, dient te worden geëlimineerd. Voorafgaand gold bestemming (bestemmingsplan-oud) die glastuinbouw al sterk beperkte, en daarvoor (bestemmingsplan-oorspronkelijk) gold bestemming glastuinbouw.

Rechtbank Rotterdam: ook bij vaststellen bestemmingsplan-oud was sprake was een voldoende concreet plan en dat dus elimineren. Aldus wordt voor de bepaling van de grondwaarde teruggevallen op bestemmingsplan-oorspronkelijk.

Rechtbank Rotterdam 18-06/14 inzake BBL Langsingerland (RBROT:2014:4915).

Noot: rechtbank noemt overzicht rechtspraak elimineren:

Indien de in een bestemmingsplan aan het onteigende gegeven bestemming bepaald is door een ten tijde van de vaststelling van dat bestemmingsplan al bestaand (concreet) plan en het bestemmingsplan in zoverre dan ook slechts is vastgesteld teneinde daarmee de juridisch-planologische onderbouwing en regeling te geven die de beoogde aanleg van het werk waarvoor onteigend wordt mogelijk moet maken, dan moet dit bestemmingsplan onder toepassing van art. 40c Ow worden weggedacht (vgl. o.a. HR 09-07/10 inzake Zuid-Holland, LJN: BL1634). De vereiste mate van concreetheid van de plannen is, zoals valt af te leiden uit jurisprudentie, beperkt (HR 08-02/13 inzake Ballast Nedam/Staat, LJN: BY4119, Hof ’s-Gravenhage 31-01/12 inzake Zuid-Holland, LJN: BY1909 en TBR 2013,29 m.nt. E. van der Schans, Rechtbank Arnhem 06-07/11 inzake Overbetuwe, LJN: BR2030).