Onafhankelijkheid planschadeadviseur

Dat Haute Equipe de rechtsopvolger is van de adviseur die, in een eerder stadium van de procedure, aan de raad het advies heeft gegeven het verzoek om vergoeding van planschade af te wijzen, is op zichzelf geen reden om aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Haute Equipe te twijfelen. De maatschap heeft ook overigens geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Haute Equipe dient te worden getwijfeld.

ABRS 13-04/16 inzake Aalten (ECLI:NL:RVS:2016:966).

Noot: voor weging onafhankelijkheid adviseur zie ook ABRS 23-03/16 inzake Binnenmaas (Verhagen) (ECLI:NL:RVS:2016:795).