NMR planschade, hier niet groter dan 2%

Beoordeling NMR: alle van belang zijnde omstandigheden van het geval. Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden in die zin dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen. In dit verband komt betekenis toe aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde planologische beleid past. Omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, zijn de afstand van de locatie waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de aanvrager en de aard en de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel.

ABRS 04-06/14 inzake Heusden (RVS:2014:2033).

Noot: zie ABRS 21-11/12 inzake Heeze-Leende (LJN: BY3739 + 3738 + 3737). BR 2012 blad 893, met noot Van Zundert. BR 2013 bl. 206 en zie ABRS 05-09/12 inzake Heiloo (LJN: BX6492, TBR 2012 blad 1035): O&A december 2012 bl. 218

  • structuur omgeving
  • door gemeente gevoerde planologische beleid
  • afstand
  • omvang nadeel
  • aard nadeel