NMR: geldt voor gehele waardevermindering van 3,7%

Normaal Maatschappelijk Risico: van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden in die zin dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen:

  • de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde planologische beleid past
  • omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, zijn de afstand van de locatie waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de aanvrager en de aard en de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel.

De rechtbank heeft met inachtneming van het hiervoor overwogene terecht en op goede gronden geoordeeld dat het college in redelijkheid de gehele waardevermindering van 3,7 procent voor rekening van [appellant] heeft kunnen laten komen: de woning van [appellant] gelegen binnen de bebouwde kom van Sevenum en de bouw van zes woningen is te beschouwen als een logische ontwikkeling van de dorpskern. [appellant] had rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat aan de andere zijde van de straat ook tegenover zijn woning op enig moment gebouwd zou gaan worden, ook al bestond er geen zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze bebouwing zich zou concretiseren en de omvang van de nadelen die daaruit eventueel zouden voortvloeien. ABRS 10-07/13 inzake Horst aan de Maas (RVS:2013:201).

Noot: voor NMR zie onder meer ABRS 15-05/13 inzake Leende-Heeze (LJN: CA0152).