NMR bij nadeelcompensatie: geen 10%

In dit geval is voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een drempel van 10% uitgangspunt dat, zoals de Afdeling in de tussenuitspraak heeft overwogen, de uitvoering van de kustversterkingswerkzaamheden ten behoeve van een goede en veilige kustverdediging als een normale maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen belang moet worden beschouwd.

Door de duinuitbreiding en verhoging is het zicht op het strand vanuit de appartementen nagenoeg geheel verloren gegaan. Ook is het zicht op de branding bij vloed en bij een smalle branding verloren gegaan. De aard van de schade, uitzichtschade die zich manifesteert in waardevermindering van de appartementen, staat op zich niet aan toepassing van een drempel in de weg. De ligging van de appartementen op de eerste verdieping van een gebouw dat vlak bij de duinen ligt, leidt tot een verhoogde kans op het ontstaan van uitzichtschade als gevolg van kustversterkingswerkzaamheden.

Anders dan het college betoogt, is dit onvoldoende reden om een hoge drempel van 10% te hanteren. Een waardedaling van 10% is zware schade en kan niet als behorend tot het normaal maatschappelijk risico worden aangemerkt.

ABRS 09-04/14 inzake Hoogheemraadschap Rijnland (RVS:2014:1198).

Noot: Bij tussenuitspraak van 03-07/13 (RVS:2013:163 en O&A 2013 bl. 195) heeft de Afdeling het college opgedragen een nieuw besluit te nemen, omdat hoogte van de waardevermindering geen NMR indiceerde. Dat was anders bij uitspraak van gelijke datum met 2,22% waardevermindering (RVS:2013:164).