Nadeelcompensatie: voorzienbaarheid?

In hoger beroep is in geschil of de schadeveroorzakende ontwikkeling op 23 november 2016 voor [appellant] voorzienbaar was op grond van de bekendmaking van de Inspraaknotitie. Indien dat het geval is, blijft de schade voor zijn rekening, omdat het er in dat geval voor wordt gehouden dat het hij risico van de schadeveroorzakende ontwikkeling ten tijde van de aankoop van de woning heeft aanvaard.

De Inspraaknotitie is een zogenoemd concreet beleidsvoornemen. Uit de rechtspraak van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:676) volgt dat de schadeveroorzakende ontwikkeling op grond van dat beleidsvoornemen voorzienbaar was, indien een redelijk denkend en handelend koper uit de openbaarmaking daarvan kan begrijpen op welk gebied het beleidsvoornemen betrekking heeft, wat de zakelijke inhoud ervan is en dat hij van de inhoud ervan kan kennisnemen.

De Inspraaknotitie is, anders dan de rechtbank heeft overwogen, niet integraal gepubliceerd in het gemeenteblad van 3 augustus 2016.

Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of een redelijk denkend en handelend koper, die voorafgaand aan de aankoop van de woning onderzoek zou doen naar (toekomstige) ontwikkelingen die voor de waarde van de woning van belang kunnen zijn, kennis zou hebben genomen van het beleidsvoornemen. Voor het antwoord op deze vraag is hiervoor uitspraak rechtspraak het uitgangspunt.

Naar het oordeel van de Afdeling kan de publicatie in het gemeenteblad en de Zundertse Bode van 3 augustus 2016 niet leiden tot het oordeel dat de ontwikkeling in de Veldstraat voor een redelijk denkend en handelend koper op 23 november 2016 voorzienbaar was. In de publicatie is melding gemaakt van een notitie over de herinrichting van de Molenstraat. Daaruit valt niet af te leiden, mede gezien de niet onaanzienlijke afstand tussen de Molenstraat en de Veldstraat, dat deze notitie ook van belang zou kunnen zijn voor de verkeersstroom in de Veldstraat.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college met de verwijzing naar het verslag van de hoorzitting niet aannemelijk gemaakt dat [appellant] op 23 november 2016 wist van de plannen van de gemeente om een busroute en bijbehorende bushaltes in de Veldstraat te realiseren en dat hij de consequenties van het realiseren van deze plannen heeft aanvaard op het moment waarop hij de koopovereenkomst voor de woning heeft ondertekend.

ABRS 16-08/23 inzake Zundert (ECLI:NL:RVS:2023:3132)

Noot: het komt aan op de details.