Nadeelcompensatie: taxatie woning onder bezwaar vruchtgebruik

Eiser voert aan dat de waarde van de woning ten onrechte lager is gewaardeerd vanwege het vruchtgebruik. Volgens eiser dient voor de omvang van de schade te worden uitgegaan van een waarde van de woning zonder de last van vruchtgebruik, nu alle waardeveranderingen de (bloot-)eigenaar aangaan.

De rechtbank stelt vast dat de adviescommissie in haar advies heeft aangegeven met welke factoren rekening is gehouden bij het beoordelen van de waarde van de woning. Zo is onder meer rekening gehouden met het levenslange recht van vruchtgebruik ten gunste van mevrouw [naam], de moeder van eiser. De adviescommissie heeft de woning daarom, mede rekening houdend met de leeftijd van mevrouw [naam] ten tijde van de peildatum, lager gewaardeerd dan wanneer de woning in volle eigendom zou zijn geweest van de aanvrager.

De rechtbank is van oordeel dat verweerster zich in redelijkheid, in navolging van het advies van de adviescommissie, op het standpunt heeft kunnen stellen dat een redelijk denkend en handelend koper een hogere prijs zal willen betalen voor een woning die vrij is van een recht van vruchtgebruik, dan voor dezelfde woning die belast is met het levenslange recht van vruchtgebruik, aangezien de koper in het laatste geval niet vrijelijk over de onroerende zaak kan beschikken.

Rechtbank Noord-Holland inzake Schiphol 17-07/14, gepubliceerd 23-07/14 (RBNHO:2014:6689)

Noot: een begrijpelijke uitspraak; ook bij andere gebruiksrechten zoals huur of pacht is sprake van een waardedruk ten opzichte van de vrije waarde. Bij het vaststellen van de omvang van die waardedruk moet rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden zoals de duur van het recht en de mogelijkheden tot verlenging.