Nadeelcompensatie: geen vergoeding deskundigenkosten vóór conceptadvies

Volgens de minister was het niet redelijk om in de fase, voorafgaand aan het conceptadvies, deskundigenbijstand in te roepen. Een verzoek om nadeelcompensatie is niet aan vormvoorschriften gebonden, de onderzoeksprocedure is niet gecompliceerd en binnen de onafhankelijke commissie is voldoende deskundigheid aanwezig, aldus het besluit.

[appellant] stelt voorts dat in de zaak die tot de uitspraak van de Afdeling van 12 oktober 2011 (LJN: BT7434) heeft geleid wel vergoeding van kosten van deskundigenbijstand, voorafgaand aan het conceptadvies, heeft plaatsgevonden.

ABRS: De rechtbank heeft in het in beroep aangevoerde terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat de minister zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij reeds bij het indienen van het verzoek hulp een deskundige nodig had. De rechtbank heeft daartoe terecht in aanmerking genomen dat het verzoek niet aan vormvoorschriften is gebonden en de onderzoeksprocedure niet gecompliceerd is. Dat het onderzoek, als gesteld, lang heeft geduurd, maakt dit niet anders. Anders dan in de zaak, waar [appellant] in zijn hogerberoepschrift naar verwijst, is voorts niet gebleken dat de inbreng van de deskundige heeft bijgedragen aan het tot stand gekomen conceptadvies.

ABRS 23-01/13 ministerie I & M inzake veerdienst Kruiningen – Perkpolder (LJN: BY9196).

Noot: zie ook  ABRS 11-06/12 inzake Zuidplas (LJN: BX1032) over tegemoetkoming planschade:  onder redelijkerwijs gemaakte kosten dient niet te worden verstaan de kosten die de aanvrager met betrekking tot de indiening van de aanvraag heeft gemaakt,  maar wel de kosten die de aanvrager maakt vanaf het moment dat de door het college ingeschakelde deskundige een concept-advies dan wel advies over de aanvraag aan het college heeft uitgebracht tot het moment dat het college op de aanvraag een besluit heeft genomen waartegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld. Daarbij is niet van belang of het commentaar van de aanvrager heeft geleid tot aanpassing van het advies.