Maximaliseren en eigendomsverhoudingen

Realisering van de maximale bebouwingsmogelijkheden van het als achtertuin bestemde perceelsgedeelte was onder het oude planologische regime niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten, omdat de eigenaar van het perceel ervoor had kunnen kiezen om een deel van het terrein te vervreemden door het bijvoorbeeld te verkopen aan de eigenaar van een woning langs de Julianalaan, waardoor dat deel van het terrein zou gaan behoren tot die woning en bebouwing met bijgebouwen zonder meer mogelijk zou zijn geworden. Voorts is in het verslag vermeld dat, gelet op de jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 23 november 2011 in zaak nr. 201102648/1/H2), de eigendomsverhoudingen bij indirecte planschade niet relevant zijn voor de maximale invulling van de planologische mogelijkheden.

ABRS 04-12/13 inzake Maasgouw (RVS:2013:2242).