Inkomensschade autoschadeherstelbedrijf, vergoeding in natura

Wat de inkomensschade betreft, heeft de SAOZ aangegeven dat deze het gevolg is van het op kortere afstand van het autoschadeherstelbedrijf kunnen realiseren van meer woningen dan voorheen, waardoor het bedrijf, voor het aspect geur, niet langer aan de milieueisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer kan voldoen.

Rechtbank Oost-Brabant 26-01/15 inzake Oss (ECLI:NL:RBOBR:2015:322).

Compensatie van inkomensschade in natura door planologische medewerking te verlenen aan het verhogen van de schoorsteen van het autoschadeherstelbedrijf van eisers en de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de gemeente te laten komen.

Jurisprudentie biedt geen steun voor eisers opvatting dat compensatie in natura in dit geval niet mogelijk is zonder hun instemming. Onzekerheid over de uitkomst van de planologische procedure is geen aanleiding om deze wijze van planschadevergoeding onaanvaardbaar te achten. Compensatie in natura aanvaardbaar.

Noot: inkomensschade is een uitzondering bij zaken tegemoetkoming planschade.

Gemeente heeft aanvullend besloten: indien compensatie in natura niet mogelijk zal blijken om redenen buiten de macht van verzoekers dan wel hun rechtsopvolgers, zal alsnog worden overgegaan tot betaling van schadevergoeding ter hoogte van € 106.700,– vermeerderd met de wettelijke rente over het schadebedrag vanaf de ontvangst van het verzoek om planschadevergoeding. Een logische aanpak: de bestemmingsplanwijziging ten gunste van appellant is nog een onzekere gebeurtenis, dus een financiële compensatie, als poging tot bestemmingswijziging strandt. Dit is in lijn met eerdere jurisprudentie, onder meer ABRS 18-07/12 inzake Ommen (LJN: BX1866), met verwijzing naar ABRS inzake Raalte 27 april 2005 (LJN: AT4747).