Gemeentes en waterschappen moeten zelf kunnen onteigenen

Regels rond onteigening van grond moeten eenvoudiger. De regering wil de systematiek daarom aanpassen. Gemeenten, waterschappen, provincies en de ministers onder wie dit beleidsterrein valt, moeten zelf de bevoegdheid krijgen om over te gaan tot onteigening. Dit staat in de kabinetsvisie over grondbeleid die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu onlangs naar de Kamer.

Boerderij 10-12/15

Noot: nuancering: er komt een scherper onderscheid tussen enerzijds de administratieve onteigening en anderzijds de vaststelling van de schadeloosstelling.

De grootste verandering zit in het administratieve deel. Het bestuursorgaan dat het aangaat (gemeente, provincie, waterschap en Minister) gaat zelf weer besluiten tot onteigening. Tegen het onteigeningsbesluit staat beroep open bij de bestuursrechter, waar dezelfde verweermiddelen kunnen worden aangevoerd als nu bij de Kroon. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt het onteigeningsbesluit onherroepelijk, en kan deze worden ingeschreven in de openbare registers. Als er geen beroep wordt ingesteld wordt het besluit na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. De toetsing door de civiele rechter van het onteigeningsbesluit vervalt.