Geluidbelasting: planschade

Er dient bij de planvergelijking in het kader van het onderzoek naar hetgeen op grond van het nieuwe planologische regime op de peildatum maximaal kan worden gerealiseerd een reële prognose te worden gemaakt van het gebruik van de bewuste gronden met de daaruit voortvloeiende redelijkerwijs te verwachten geluidbelasting. Volgens het door Goudappel Coffeng opgestelde ‘Onderzoek verkeer en milieu nieuwe verbindingsweg Stompwijk’ van 5 oktober 2016 (hierna ook: het verkeersrapport), dat als bijlage bij de toelichting bij het nieuwe bestemmingsplan is opgenomen, zal de verkeersintensiteit op de nieuwe Veenpoldersweg bij het bedrijfsperceel van [appellant] in de nieuwe situatie ongeveer 1.900 motorvoertuigen per etmaal (hierna: mve) bedragen. De verkeersintensiteit op de N206 zal in de nieuwe situatie nabij het bedrijfsperceel ongeveer 20.100 mve in 2018 en 21.100 mve in 2028 bedragen.

Anders dan [appellant] heeft betoogd, is het college dus wel uitgegaan van een reële prognose van het maximale gebruik van de Veenpoldersweg.

ABRS 09-08/23 inzake Leidschendam-Voorburg (ECLI:NL:RVS:2023:3064)

Noot: zie de overzichtsuitspraak van de Afdeling van 28-9/16 onder 2.4, ECLI:NL:RVS:2016:2582.