Geluid en luchtkwaliteit: beoordelingsmaatstaf situatie nieuwe weg

In het kader van het onderzoek of en zo ja, in hoeverre een nieuw bestemmingsplan, dat de aanleg van een weg mogelijk maakt, tot een planologische verslechtering leidt die schade tot gevolg heeft, dient ten aanzien van de geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit een vergelijking te worden gemaakt tussen de maximale gebruiksmogelijkheden onder het oude en die onder het nieuwe planologische regime.

Het tot besluiten op een verzoek om planschadevergoeding bevoegde bestuursorgaan dient bij het beoordelen van de maximale gebruiksmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime op de peildatum uit te gaan van een reële prognose van het maximaal aantal te verwachten motorvoertuigen per rijstrook en per tijdseenheid en de daarmee gemoeide geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit, met inachtneming van de op die dag bestaande inzichten. Aan de hand daarvan dient te worden onderzocht of die geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit zodanig zijn, dat het nieuwe regime tot een planologische verslechtering met een daaruit voortvloeiende waardevermindering van de woning heeft geleid.

ABRS 30-10/13 inzake Roermond: (RVS:2013:1731).

Noot: idem ABRS 11-09/13 inzake Roermond (RVS:2013:1097), waarin Afdeling verwijst naar uitspraak van 9 juni 2010 in zaak nr. 200907020/1/H2.

Aldus geen “echte” maximalisatie van het nieuwe bestemmingsplan.