Geen voorzienbaarheid (reguliere) woningbouw

Niet in geschil is dat het in de buurt van de Nieuwstraat gelegen terrein in de structuurschets de aanduiding ‘te versterken voorzieningencentrum’ heeft en dat met die voorzieningen onder meer maatschappelijke voorzieningen zijn bedoeld. Op grond van deze aanduiding kan niet staande worden gehouden dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2] tevens rekening dienden te houden met woningbouwontwikkeling. Gezien de in de structuurschets vermelde voorbeelden van de bestaande commerciële en maatschappelijke voorzieningen en het daarin gemaakte onderscheid tussen ontwikkeling van wonen, bedrijvigheid en commerciële en maatschappelijke voorzieningen, bestaat geen grond voor het oordeel dat het realiseren van het appartementengebouw – daargelaten dat niet is uitgesloten dat het ook geschikt is voor reguliere bewoning en daarvoor mag worden gebruikt – niet onder woningbouwontwikkeling, maar onder maatschappelijke voorzieningen valt.

ABRS 30-12/15 inzake Drimmelen (ECLI:NL:RVS:2015:4047).

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, is voor voorzienbaarheid van planschade meer vereist dan dat de planologische ontwikkeling niet onwaarschijnlijk was en belemmerende omstandigheden daarvoor ontbraken. Maar qua schade (waardevermindering) wel wegen wat er wel voorzienbaar was op basis van de structuurschets en beoordelen of er nog sprake is van extra schade door wat niet voorzienbaar was.