Geen verschil tussen WEV en WEVAB. Belastingkwestie

Bij de toerekening van de koopsom aan de verschillende onroerende zaken dient in beginsel aansluiting gezocht te worden bij de toerekening zoals die door de bij de koopovereenkomst betrokken partijen is overeengekomen.

De rechtbank volgt eiser in zijn standpunt dat voor de bepaling van de aan het land (95.855 m²) toe te rekenen deel van de totale koopsom moet worden uitgegaan van € 3,52 per m². Redengevend is dat de prijs van € 3,50 per m² een tussen onafhankelijke partijen overeengekomen koopprijs is. Verweerder heeft onvoldoende weersproken dat dat het niet is. Verweerder heeft daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat voor het land met een oppervlakte van 95.855 m² uitgegaan moet worden van een prijs van € 2,70 per m².

Rechtbank Noord-Holland 31-08/15 inzake Inspecteur Belastingdienst (ECLI:NL:RBNHO:2015:7330).