Erfgenamen belanghebbende bij verzoek tegemoetkoming planschade

Uit de uitspraak van de Afdeling van 31 januari 2008 in zaak nr. 200706124/2, volgt dat bij eigendomsverkrijging onder algemene titel door vererving erfgenamen niet slechts voor vergoeding van planschade in aanmerking komen indien zij op het moment dat het schadeveroorzakende bestemmingsplan rechtskracht verkreeg een zakelijk recht hadden op het perceel waarop het verzoek om schadevergoeding betrekking heeft. Om als erfgenaam in aanmerking te komen voor vergoeding van planschade is verder niet vereist dat de erflater reeds een verzoek om vergoeding van planschade heeft ingediend.

ABRS 19-11/14 inzake Schadeschap Luchthaven Schiphol (RVS:2014:4192).