Datum voorzienbaarheid: hier datum notariële akte

Nu het besluit van het college van 17 juli 1979 over de verkoop van het bouwperceel eerst na goedkeuring bij het besluit van het college van gedeputeerde staten van 31 oktober 1979 in werking is getreden, kan reeds hierom de datum van 17 juli 1979 niet gelden als peildatum voor het aannemen van voorzienbaarheid. De datum van het goedkeuringsbesluit kan evenmin gelden als peildatum, reeds omdat het besluit van het college van 17 juli 1979 alleen de verkoop van het perceel betreft. Daarbij komt dat de in dat besluit vermelde verkoopprijs nadien, bij het besluit van het college van 19 februari 1980, eenzijdig door het college is gewijzigd.

Ter zitting is voorts komen vast te staan dat tussen [appellant] en de gemeente Oirschot geen schriftelijke koopovereenkomst voor de koop en verkoop van het perceel tot stand is gekomen. Gezien het voorgaande gaat de Afdeling ervanuit dat [appellant] zich eerst op 20 februari 1980, de dag waarop de akte van levering is getekend, tot de koop van het perceel heeft verbonden. Als peildatum voor voorzienbaarheid dient in deze zaak daarom de datum 20 februari 1980 te gelden.

ABRS 25-11/15 inzake Oirschot (ECLI:NL:RVS:2015:3608).