Claim waardevermindering, maar geen toestemming taxatie

Weigering medewerking aan taxatie, terwijl waardevermindering woning geclaimd wordt

[appellant] heeft geen toestemming gegeven voor de opname van de bedrijfswoning ten behoeve van de waardering daarvan. Dit betekent dat de taxateur geen taxatie van de bedrijfswoning heeft kunnen opstellen.

In het betoog van [appellant] is geen grond te vinden voor het oordeel dat de minister zich, onder verwijzing naar het advies van 20 april 2020, niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat  een nadere opname van de bedrijfswoning noodzakelijk is voor een deugdelijke taxatie van de waarde van de bedrijfswoning. Verder heeft [appellant], na kennisneming van het besluit van 18 mei 2020, in bezwaar niet aan de minister aangeboden om alsnog medewerking te verlenen aan een nadere opname van (uitsluitend) de bedrijfswoning. Dit heeft ertoe geleid dat de minister de gestelde waardevermindering van de bedrijfswoning met bijbehorende grond niet heeft kunnen vaststellen. De minister heeft de gevolgen daarvan terecht voor rekening van [appellant] gelaten.

ABRS 07-02/24 inzake Minister Infrastructuur en Waterstaat N18 (ECLI:NL:RVS:2024:486)

Noot: weigering medewerking aan taxatie Nadeelcompensatie wordt in nadeel van aanvrager uitgelegd. Overigens gebeurt het wel vaker dat waardevermindering moet worden getaxeerd zonder dat een object kan worden bezichtigd, bijvoorbeeld omdat het object na de peildatum is verkocht. Verschil lijkt te zijn dat het dan niet aan de opstelling van aanvrager ligt dat er geen bezichtiging plaats kan vinden.