Betekenis planschaderisicoanalyse (wederom)

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 27 februari 2013 in zaak nr. 201109377/1/A2), is een planschaderisicoanalyse in zijn algemeenheid van meer globale aard dan de beoordeling van een aanvraag om vergoeding van planschade, wordt deze voorafgaand aan het schadeveroorzakend besluit gemaakt, zodat dan nog niet bekend is welke schade daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking komt en vindt geen uitvoerige taxatie plaats. In dit verband wordt nog overwogen dat in de planschaderisicoanalyse van november 2004 is vermeld dat het advies niet meer is dan een indicatie omtrent de mogelijke schadelijke gevolgen van de bestemmingsplanwijziging, waaraan geen mogelijke rechtsgevolgen met betrekking tot aansprakelijkheid jegens onder meer derden of opdrachtgevers verbonden kunnen worden.

ABRS 15-10/14 inzake Gouda/Middelwatering Vastgoed BV (RVS:2014:3683).

Noot: vergelijk ABRS 24-09/14 inzake Hillegom (RVS:2014:3509).