Beëindiging hoevepacht wegens redelijke afweging belangen

Artikel 7:370 lid 1 sub c BW

Herontwikkeling landgoed. Gebruik gebouwen voor andere dan landbouwkundige doeleinden. Beperkt landbouwkundig belang pachter.

Een vordering tot beëindiging kan de rechter toewijzen op de grond dat een redelijke afweging van de belangen van de verpachter bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de pachter bij verlenging van de overeenkomst in het voordeel van de verpachter uitvalt (artikel 7: 370 lid 1 onder c BW). Deze belangenafweging is een open norm waarbij alle, ook niet landbouwkundige, belangen een rol kunnen spelen. Het hof oordeelt op grond van al het vorenstaande, mede in onderling verband bezien, dat een redelijke afweging van de belangen in het voordeel van verpachter uitvalt. Aldus beëindiging pachtovereenkomst.

Pk Hof Arnhem-Leeuwarden 27-05/14 (GHARL:2014:4245).