Uitwerkingsplicht blijft buiten beschouwing bij de planvergelijking, maar niet het bouwverbod

Planschade

vrijdag, 11 juni 2021

Het betekent evenmin dat het wegbestemmen van het agrarisch gebruik van het perceel van [appellant] niet bij de planvergelijking moet worden betrokken. Niet benutten bouwmogelijkheden agrarisch bouwblok, betekent passieve risico aanvaarding.

Uit de uitspraken van de Afdeling van 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:793, en 25 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:856, volgt dat als hoofdregel het overgangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan niet bij de planvergelijking en de taxatie van de waarde van een onroerende zaak mag worden betrokken. Alleen de aard en omvang van het overgangsrecht zelf kunnen aanleiding zijn voor een uitzondering op deze hoofdregel. Een dergelijke uitzondering doet zich in deze zaak niet voor. In de hiervoor aangehaalde uitspraak van 18 maart 2020 heeft de Afdeling overwogen dat schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak naar zijn aard niet kan worden voorkomen door voortzetting van het gebruik van de onroerende zaak onder het overgangsrecht. De Afdeling heeft in de hiervoor aangehaalde uitspraak van 25 maart 2020 overwogen dat de stelling dat de Afdeling in oudere uitspraken een ander standpunt heeft ingenomen op een verkeerde lezing van die oudere uitspraken berust.

Het voorgaande betekent dat de SAOZ ten onrechte het overgangsrecht uit het nieuwe bestemmingsplan heeft betrokken bij de taxatie van de waarde van het perceeldeel met de bestemming “Wonen – Uit te werken”.

ABRS 08-06/21 inzake Enkhuizen (ECLI:NL:RVS:2021:1213)

Noot: schijnbaar hier wel gerekend met een verwachtingswaarde op basis van het nieuwe bestemmingsplan. Anders dan in hierna genoemde uitspraak Schadeschap Luchthaven Schiphol, waarbij verwachtingswaarde van een mogelijk toekomstige herontwikkeling buiten beschouwing blijft.