Geen vergoeding planologische schaduwschade

Bijzondere taxaties Nadeelcompensatie

vrijdag, 30 april 2021

Indien, zoals [appellant] heeft gesteld, de bekendmaking van de startnotitie een negatieve invloed op de waarde van de woning heeft gehad, kan dit niet leiden tot het oordeel dat bij de schadeberekening een verkeerde peildatum is gehanteerd. Die waardevermindering vloeit immers niet voort uit een tracébesluit als bedoeld in artikel 22 van de Tracéwet. Bij een aanvraag om schadevergoeding op grond van deze bepaling is de datum van inwerkingtreding van het desbetreffende tracébesluit peildatum voor het antwoord op de vraag of ten gevolge van dat tracébesluit schade is geleden.

ABRS 28-04/21 inzake Minister van Infrastructuur en Waterstaat A1 (ECLI:NL:RVS:2021:899)