Schadevergoeding wegens overschrijding redelijk termijn

zaterdag, 20 februari 2021

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:188, is de redelijke termijn overschreden indien de duur van de totale procedure te lang is. In zaken met een voorafgaande bezwaarschriftprocedure vangt de termijn aan op het moment van ontvangst van het bezwaarschrift door het bestuursorgaan. De termijn eindigt op het moment waarop de rechter uitspraak doet. De redelijke termijn is voor een procedure die bestaat uit een bezwaarprocedure en een procedure bij twee rechterlijke instanties in zaken zoals deze in beginsel niet overschreden als die procedure in haar geheel niet langer dan vier jaar heeft geduurd.

Of de redelijke termijn is overschreden, dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn van betekenis de ingewikkeldheid van de zaak, de wijze waarop deze door het bestuursorgaan en de rechter is behandeld, het processuele gedrag van betrokkene gedurende de hele procesgang en de aard van de maatregel en het daardoor getroffen belang van betrokkene.

De Afdeling stelt vast dat de redelijke termijn is overschreden, dat de overschrijding aan de rechtbank moet worden toegerekend en dat geen aanleiding bestaat om deze overschrijding gerechtvaardigd te achten. Het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt daarom toegewezen. De Afdeling zal, uitgaande van een forfaitair bedrag van € 500,00 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden, waarbij het totaal van de overschrijding naar boven wordt afgerond, de Staat der Nederlanden veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.500,00 respectievelijk € 1.000,00 en € 1.000,00 aan [appellant sub 1] als vergoeding voor door haar geleden immateriële schade.

ABRS 17-03/21 inzake waterschap De Dommel (ECLI:NL:RVS:2021:316)