Eis afbraak bungalow op buurmans grond

Bijzondere taxaties

zondag, 13 september 2020

De rechtbank heeft het juiste beoordelingskader aangegeven, namelijk dat uit artikel 5:1 BW volgt dat wanneer een gebouw of werk ten dele op, boven of onder het erf van een andere eigenaar is gebouwd, deze laatste in beginsel wegneming van het overgebouwde kan vorderen. Onder bijzondere omstandigheden – wanneer sprake is van disproportionaliteit -kan een vordering tot verwijdering (amotie) van de eigenaar van het overbouwde erf misbruik van bevoegdheid opleveren (artikel 3:13 BW).

De belangen van de rechthebbende en die van degene die door de uitoefening van een aan het recht te ontlenen bevoegdheid wordt geschaad, mogen niet op voet van gelijkheid worden afgewogen. In de toetsingsmaatstaf: ‘naar redelijkheid niet tot uitoefening van die bevoegdheid had kunnen komen’, ligt besloten dat hierbij niet een subjectieve maatstaf, maar een objectieve maatstaf geldt. Het gevolg is dat slechts in uitzonderlijke gevallen misbruik van bevoegdheid zal kunnen worden aangenomen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-09/20 (ECLI:NL:GHARL:2020:7054)