Onrechtmatige overheidsdaad gemeente in verband met afgifte tweede huisnummer?

vrijdag, 31 juli 2020

Splitsing woning in twee huisnummers aanvankelijk door gemeente geweigerd en daarna alsnog toegestaan.

Onrechtmatige overheidsdaad gemeente: schade en causaal verband.

Rechtbank Gelderland (kanton) 22-07/20 inzake Rheden; ECLI:NL:RBGEL:2020:3470

Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de Gemeente aansprakelijk is voor de door [eiser] gestelde schade. Nog daargelaten de vraag of er sprake is van een onrechtmatigde daad, die de Gemeente kan worden toegerekend stuit de vordering af op zowel het onvoldoende vast staan van vermeende schade als op het ontbreken van causaal verband.

Schade

Een van de vereiste elementen voor een geslaagd beroep op onrechtmatige (overheids)daad is het bestaan van schade. Vaststelling van de te vergoeden schade vindt in beginsel plaats door middel van een vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is, met de toestand zoals deze (vermoedelijk) geweest zou zijn indien het schadeveroorzakende feit zich niet zou hebben voorgedaan. Volgens [eiser] is dat dus: het niet kunnen verhuren van een eenheid versus het wel kunnen verhuren vanaf januari 2018. Niet voldoende overtuigend door [eiser] is aangevoerd, en dat lag wel op zijn weg, dat de vermoedelijke toestand was geweest dat hij de woning vanaf 1 januari 2018 had verhuurd voor € 900,- per maand.

Causaliteit

De Gemeente voert aan dat het niet verstrekken van juiste informatie niet tot schade heeft geleid, omdat [eiser] voor een langere periode de brandveiligheid niet in orde had, zodat hij de woning niet eerder had kunnen verhuren als de Gemeente alleen juiste informatie verstrekt had.

4.6.

[eiser] betwist het verweer van de Gemeente en stelt dat hij de brandwerende maatregelen op korte(re) termijn had kunnen realiseren als de Gemeente haar tegenwerking had gestaakt.

4.7.

De kantonrechter stelt vast dat de Gemeente bij de controle van 30 januari 2018 al heeft vastgesteld dat de brandveiligheid voor de splitsing van de woning niet op orde was.