Opzegging erfpacht wegens niet-betalen canon

vrijdag, 24 juli 2020

Op grond van artikel 5:87 lid 2 BW kan een erfpacht door de eigenaar worden opgezegd, indien, voor zover hier van belang, de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen.

Nu niet is gebleken dat Aemstel heeft voldaan aan de voorwaarden voor uitbetaling van het restant van de koopsom ad € 300.000,-, is er geen grond voor het oordeel dat Aemstel de vordering van de Stichting – en na de cessie van 1 november 2018 de vordering van JACM – tot betaling van de achterstallige canon sinds mei 2017 heeft kunnen verrekenen met een opeisbare vordering van haar tot betaling van het bedrag van € 300.000,-. De rechtbank is van oordeel dat Aemstel in het licht van het gemotiveerde verweer van JACM onvoldoende heeft onderbouwd dat JACM met de opzegging van de erfpacht misbruik van recht heeft gemaakt. Uit hetgeen in het voorgaande is overwogen, volgt dat Aemstel gedurende twee jaar geen enkele canon heeft betaald. Van bereidheid in die periode van Aemstel om enige betaling te doen of daarover in overleg te treden met JACM is niet gebleken. Rechtbank Noord-Holland 08-07/20; ECLI:NL:RBNHO:2020:5131