Verleggen erfdienstbaarheid weg, in algemeen belang.

vrijdag, 10 juli 2020

Door de rechter toe te kennen schadeloosstelling op grond van artikel 5:81 BW. De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. In dit geval (waar overheid in algemeen belang de erfdienstbaarheid verlegd wil hebben) dient aansluiting te worden gezocht bij de systematiek van schadevaststelling in de Onteigeningswet.

Benoeming onteigeningsdeskundige. Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07/20 inzake Waterschap Vechtstromen; ECLI:NL:GHARL:2020:5283