NMR 3% bij inbreiding en verdichting bestaande woonwijk

Planschade

donderdag, 9 juli 2020

Ter zitting heeft het college toegelicht dat ook op andere locaties in de gemeente Wierden, waaronder het stationsgebied, in de afgelopen jaren de bouw van appartementen planologisch mogelijk is gemaakt. Inbreiding in en verdichting van bestaande woonwijken maakt al ongeveer tien jaar onderdeel uit van het gemeentelijke ruimtelijke beleid. De Afdeling heeft geen reden aan de juistheid van deze toelichting te twijfelen.

14.4.    De gronden waarop de planologische ontwikkeling heeft plaatsgevonden waren in het oude bestemmingsplan “Wierden Dorp” al bestemd voor woondoeleinden en maakten deel uit van een bestaand woongebied. In zoverre past de nieuwe planologische ontwikkeling naar haar aard binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving. Uit de hiervoor vermelde toelichting van het college volgt dat de nieuwe planologische ontwikkeling ook deel uitmaakt van het langjarig gemeentelijk beleid. Vergroting van het aantal woningen per vierkante meter in een bestaand woongebied komt geregeld voor in Nederland en vormt dan ook een normale maatschappelijke ontwikkeling. Langhout is in het deskundigenadvies terecht tot de conclusie gekomen dat de nieuwe planologische ontwikkeling gedeeltelijk in de lijn der verwachtingen lag. Daarbij heeft hij terecht in aanmerking genomen dat de bouw van appartementen vrijwel op de zuidelijke perceelgrens van [appellant] niet geheel in de lijn der verwachtingen lag.

Op grond van het voorgaande heeft het college, in navolging van het deskundigenadvies van Langhout, een normaal maatschappelijk risico van 3% redelijk kunnen achten.

ABRS 08-07/20 inzake Wierden (ECLI:NL:RVS:2020:1593)

Noot: de Afdeling volgt het bestuursorgaan in 3% NMR, waarbij niet uit te sluiten valt dat ook bijvoorbeeld 4% de toetst der kritiek zou hebben doorstaan.  

Een zwaar aangezette contra taxatie mocht aanvrager niet baten, terwijl er voor een kostenvergoeding voor het uitbrengen van die contra-taxatie geen plaats is volgens de Afdeling.