Inbreng “openbare gronden” / complexbenadering

Grondexploitatiewet

vrijdag, 22 november 2019

Bij het besluit van 26 februari 2019 is de inbrengwaarde van de gronden van het Hoogheemraadschap van Delfland gewijzigd. In het taxatierapport staat dat van enige herinrichting wel sprake zal zijn en de gronden daarom in afwijking van de eerdere rapportage worden gezien als onderdeel van het complex met een complexprijs van 216,00 euro per m2. Plus en anderen hebben naar aanleiding van het besluit van 26 februari 2019 geen zienswijze naar voren gebracht over de inbrengwaarde van de gronden van het Hoogheemraadschap van Delfland. De Afdeling leidt hieruit af dat Plus en anderen in zoverre geen bezwaren hebben tegen het besluit van 26 februari 2019.

ABRS 20-11/19 inzake Midden-Delfland (ECLI:NL:RVS:2019:3927)

Noot: Inbrengwaarde: niet (zonder meer) symbolische koopsom € 1,00

ABRS 03-10/18 inzake Midden-Delfland (ECLI:NL:RVS:2018:3227)

    De Afdeling overweegt dat blijkens de verbeelding aan de gronden van het Hoogheemraadschap van Delfland de bestemming “Verkeer” en de dubbelbestemming “Waterstaat-Waterkering” zijn toegekend. In het voorgaande bestemmingsplan “Centrum Den Hoorn” was aan deze gronden de bestemming “Bedrijf” en de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie 1” toegekend. De Afdeling stelt vast dat, anders dan in het taxatierapport staat, de bestemming van de gronden van het Hoogheemraadschap van Delfland is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan. Zonder nadere motivering valt niet in te zien waarom bij de raming van de inbrengwaarde van deze gronden een uitzondering wordt gemaakt op de in het taxatierapport gevolgde waardering op basis van de gebruikswaarde van gronden dan wel de complexwaarde ervan.

Noot 2; Rechtbank Rotterdam 28-09/19 inzake GRNR (ECLI:NL:RBROT:2019:6963) Gronden die tot het complex behoren dienen gewaardeerd te worden op de reguliere complexprijs, zonder een afslag vanwege “ongeschiktheid” als weg c.q. watergang.