Projectplan dijkversterking: vraag over onteigening of gedoogplicht komt pas in later stadium

Gedoogplicht Onteigening

zondag, 7 oktober 2018

Voor zover [appellante sub 2] betoogt dat een groot deel van haar gronden zal worden onteigend, overweegt de Afdeling dat in een beroepsprocedure tegen een goedkeuringsbesluit als bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet alleen ter beoordeling voorligt de vraag of het college van gedeputeerde staten een projectplan heeft goedgekeurd in strijd met het recht of het algemeen belang. De vraag of en in hoeverre ten behoeve van de uitvoering van het projectplan gronden moeten worden onteigend en/of een gedoogbeschikking wordt opgelegd als bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet, kan in deze procedure niet aan de orde komen. Hiervoor gelden andere procedures. Gelet hierop laat de Afdeling het betoog van [appellante sub 2] omtrent onteigening buiten bespreking.

ABRS 03-10/18 inzake Dijkversterking Neer – Limburg (ECLI:NL:RVS:2018:3225)