Taxatie “bindend advies” canon: meerderheids- en minderheidsstandpunt

Erfpacht

zaterdag, 16 mei 2020

Vernietiging bindend advies van door partijen benoemde deskundigen wegens buiten de opdracht treden. Rechtbank stelt de canon opnieuw vast.

Advies deskundigen commissie schematisch weergegeven:


[Klik op de afbeelding voor groot]

Rechtbank: Een in opdracht van partijen gegeven bindend advies strekt tussen hen tot overeenkomst. Daarbij is dan sprake van een vaststellingsovereenkomst. De wet beperkt de mogelijkheid een vaststellingsovereenkomst aan te tasten tot de gevallen waarbij de gebondenheid aan het bindend advies in verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel 7:904 BW). De rechter dient daarbij terughoudendheid te betrachten. Gebondenheid aan een bindend advies is regel en vernietiging op grond van de redelijkheid en billijkheid is pas dan mogelijk als aan het advies ernstige gebreken kleven.

Het tuchtcollege van de NRVT heeft, naar aanleiding van de door [eiser] tegen [voorzitter deskundige] ingediende klacht, geoordeeld dat het gemotiveerd afwijken van de RICS richtlijn, zoals door [voorzitter deskundige] is gedaan, geen strijd oplevert met de van verweerder te verwachten deskundigheid of met de integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, die van hem op grond van de toepasselijke gedrags- en beroepsregels mogen worden verwacht

De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden [eiser] op grond van de opdrachtbrief, die ook in concept aan partijen is voorgelegd en door hen is goedgekeurd, gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat het canonpercentage zou worden vastgesteld in overeenstemming met de methode zoals vastgelegd in de RICS richtlijnen. Dat betekent dat de aan de bindend adviseurs verstrekte opdracht beperkt was tot het vaststellen van de waarde met de methodes die in die richtlijn staan omschreven. Door in het bindend advies een andere methode te hanteren, zijn de adviseurs buiten de aan hen verstrekte opdracht getreden. De bindend adviseurs hebben daarmee het contractueel kader uit het oog verloren op basis waarvan zij het geschil tussen partijen hadden te beslechten.

Rechtbank Gelderland 01-04/20 inzake Lijndensche Fonds Voor Kerk en Zending (ECLI:NL:RBGEL:2020:2553)

Noot: het is Hoogstate bekend dat taxatie canon veel discussie oplevert. Over de volle marktwaarde is veelal wel consensus te bereiken (zoals schijnbaar ook in de onderhavige casus), maar vervolgens is er veelal discussie over allocatie, depreciatie, canonpercentage. Wat betreft dat percentage oordeelt de rechtbank dat meerderheid commissie zich niet aan zijn eigen regels heeft gehouden, namelijk het volgen van RICS-richtlijn. De vraag die blijft, is hoe de rechtbank geoordeeld zou hebben als de commissie zich niet op voorhand aan die richtlijn had geconformeerd.