Droogteschade waterwinning Vitens

Bijzondere taxaties

maandag, 12 augustus 2019

Tussen partijen staat vast dat de schadevergoeding moet worden berekend volgens de formule: oppervlakte van het perceel (ha) x opbrengstveranderingspercentage (%) x normbedrag (€ per % per ha).

Dit betekent dat de rechtbank zich geconfronteerd ziet met twee inhoudelijk verschillende rapporten van twee onafhankelijke deskundigen. Enerzijds de Adviescommissie Schade Grondwater (hierna te noemen: ACSG), voorheen genaamd de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (hierna te noemen: CDG), die de rechtbank als voldoende onafhankelijk kwalificeert, en anderzijds de door de rechtbank benoemde deskundige. Per onderdeel beoordeelt de rechtbank welke deskundige gevolgd moet worden. Zo worden voor de kosten van herinzaai de aanpak van de rechtbankdeskundige gevolgd.

De deskundigenkosten worden bij helfte voor rekening van beide partijen gebracht.

Rb Overijssel, locatie Almelo 07-08/19 inzake Vitens (ECLI:NL:RBOVE:2019:2824)