Onteigenings-KB inzake Zuidasdok

Onteigening

zaterdag, 2 maart 2019

Verzoeker heeft in de hoorzitting toegelicht dat aanbesteding van het werk in dit geval plaatsvindt op basis van Design & Construct. De aannemer is daarbij verantwoordelijk voor de nadere uitwerking en detaillering van het te maken werk. Daarbij zal dan worden bepaald of en in welke mate er pijlers of kolommen noodzakelijk zijn en waar die moeten worden geplaatst. Tot een overschrijding van (de grens van) het tracébesluit zal dit echter niet leiden, het ruimtebeslag zoals dat in dat besluit is vastgelegd zal geen wijziging ondergaan. In dit verband wijzen Wij ook op hetgeen in de bij de onteigeningsstukken gevoegde zakelijke beschrijving (op pagina 7) wordt gesteld over het marktbeleid van verzoeker. Daarbij is opgemerkt dat het ontwerp van het werk als gevolg van de wijze van aanbesteding wijzigingen kan ondergaan, en gewezen op de zogeheten uitmeet- en flexibiliteitsbepaling zoals die is opgenomen in artikel 15 van het tracébesluit. Verzoeker heeft in de hoorzitting verder nog toegelicht dat de aannemer bepaalt of en in welke mate er pijlers of kolommen noodzakelijk onder de fly-over nodig zijn en waar die moeten worden geplaatst. Tot een overschrijding van (de grens van) het tracébesluit zal dit echter niet leiden, het ruimtebeslag zoals dat in dat besluit is vastgelegd zal geen wijziging ondergaan. De aanleg van de fly-over en het voor die aanleg (tijdelijk) benodigde werkterrein leidt ertoe dat de in onderhavige procedure betrokken gedeelten van de onroerende zaak noodzakelijk zijn.

Koninklijk Besluit van 21 januari 2019, nr. 2019000064 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening (project Zuidasdok), met bijkomende werken (Stcrt 2019, 5352).

Noot: het ruimtebeslag lijkt maatgevend te zijn. Qua schadeloosstelling kan wel degelijk van belang zijn het werk op het onteigende; art. 41 Ow.