Afwijkingsregeling van 2 jaar onvoldoende voor riskant stilzitten

Planschade

zaterdag, 5 januari 2019

Afwijkingsregeling voor omgevingsvergunning: “Een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld onder g, h en i (gelezen in combinatie met de aanhef) kan worden ingediend tot uiterlijk 2 jaar na afloop van de datum waarop het plan onherroepelijk wordt.”

In paragraaf 2.2 van de plantoelichting staat dat de raad onderkent dat de houtzagerij, de dienstwoning en de houtschuur op het perceel de status van rijksmonument hebben, maar dat dit er niet aan afdoet dat de planschade van [appellant] voldoende anderszins is verzekerd, gelet op de laatste volzin van artikel 2 van de planregels (afwijkingsregeling). Ten aanzien van de bijzondere omstandigheden van [appellant] staat in de plantoelichting dat deze omstandigheden evenmin maken dat de planschade onvoldoende anderszins verzekerd is, gelet op de uitspraak van de Afdeling van 27 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT4747.

De Afdeling is van oordeel dat raad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij heeft aangesloten bij een uit de jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de voornoemde uitspraak van 27 april 2005) af te leiden minimale termijn van 2 jaar na afloop van de datum waarop het plan onherroepelijk wordt waarin een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden ingediend. In de summiere plantoelichting is de raad onvoldoende ingegaan op de bijzondere aard van de monumentale bebouwing op het perceel en de staat waarin deze bebouwing verkeert, alsmede op de belangen van [appellant], die voor de ontwikkeling van het perceel is aangewezen op de verkoop daarvan. Niet valt in te zien waarom een termijn van 2 jaar gepast is in het licht van deze bijzondere omstandigheden.

Gelet op het vorenstaande heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling wederom geen rekening gehouden met de bijzondere bebouwing op het perceel en de belangen van [appellant] bij het vaststellen van artikel 2 van de planregels. In zoverre is niet voldaan aan de opdracht in de tussenuitspraak.

Het betoog slaagt.

ABRS 02-01/19 inzake Pekela (ECLI:NL:RVS:2019:2)

Noot: uitspraak 27-04/05 ziet op een wegbestemde woning, waarbij gemeente Raalte herstel in natura had aangeboden: een in te dienen bouwplan binnen 2 jaar. De Afdeling acht dit een andere casus, dan de bijzondere staat van de monumentale bebouwing in de uitspraak Pekela