Planschade: Nederlandse planologie in combinatie met Belgische

Planschade

vrijdag, 30 november 2018

Gemeente op basis van SAOZ advies: De door het nieuwe planologische regime mogelijk gemaakte rondweg is gedeeltelijk op het grondgebied van de Belgische gemeente Baarle-Hertog geprojecteerd. Aangezien het Belgische PRUP op de peildatum nog niet onherroepelijk was, kon nabij het perceel van [wederpartij] planologisch gezien geen volledig functionerende weg worden aangelegd, zodat daarvan bij de planvergelijking niet mag worden uitgegaan, aldus het SAOZ-advies.

Rechtbank: De rechtbank heeft de redenering van het college, in navolging van de SAOZ, dat het nieuwe planologische regime geen volledig functionerende weg mogelijk maakt, omdat de realisering van die weg op Belgisch grondgebied een toekomstige onzekere gebeurtenis is, niet gevolgd. De rechtbank heeft overwogen dat een redelijke uitleg van artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) meebrengt dat van de beoogde maximale invulling van het nieuwe planologische regime moet worden uitgegaan, tenzij deze beoogde maximale invulling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden uitgesloten. De rechtbank heeft vervolgens overwogen: “De beoogde maximale invulling van deze planologische regimes betreft naar het oordeel van de rechtbank een volledig functionerende rondweg.

ABRS geeft rechtbank gelijk:  De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat de raad en het college van Baarle-Nassau met het nieuwe planologische regime beoogden een volledig functionerende rondweg aan de oostzijde van Baarle te realiseren. Zoals ook de rechtbank heeft overwogen, volgt dit uit de aan het planologische regime ten grondslag gelegde onderzoeken, de afspraken die de Belgische en Nederlandse overheden daarover hebben gemaakt en de reservering van financiële middelen voor de aanleg van de weg. De Belgische autoriteiten beoogden eveneens de aanleg van die rondweg.

ABRS 28-11/18 inzake Baarle-Nassau (ECLI:NL:RVS:2018:3896)