Windpark: geldelijke revenuen voor de omgeving voor creëren draagvlak

Ruimtelijke Ordening

vrijdag, 2 november 2018

[appellant] stelt dat de gemeente heeft ingezet op het creëren van draagvlak onder omwonenden voor de windturbines. De gemeente heeft dat onder meer gedaan door middel van een verdeling uit het te verwachten rendement van de windturbines. Daartoe heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met NLS waarin is vastgelegd dat minimaal 40% van het rendement moet worden verdeeld onder bewoners in het gebied en de rest van de gemeente Dalfsen. De gemeente laat de uitvoering van de rendementsverdeling echter over aan de belanghebbenden in het gebied. Dit kan volgens [appellant] tot spanning leiden. [appellant] vreest als gevolg hiervan met lege handen achter te blijven. Hij wenst daarom dat de gemeente de regie neemt en houdt bij de uitvoering van de overeengekomen rendementsverdeling en zorgdraagt voor compensatie voor omwonenden en het creëren van draagvlak.

ABRS: Het betreft dus een afspraak waarin NLS zich vrijwillig bereid verklaart om een verdeelsleutel te maken voor de verdeling van minimaal 40% van de winst. Omdat deze afspraak geen onderwerp is van het bestemmingsplan en evenmin een voorwaarde is geweest voor de raad voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, moet worden geoordeeld dat de beroepsgrond over het voeren van de regie bij de uitvoering van de tussen NLS en de gemeente gesloten privaatrechtelijke overeenkomst het bereik van dit geding te buiten gaat. Het betoog over de mogelijke gevolgen van het uit handen geven van die regie en de mogelijke gevolgen daarvan voor het draagvlak onder bewoners, blijft daarom buiten inhoudelijke bespreking.

ABRS 31-10/18 inzake windpark Dalfsen (ECLI:NL:RVS:2018:3528)