Financiele uitvoerbaarheid bestemmingsplan in relatie tot onteigening

Onteigening Ruimtelijke Ordening

zondag, 28 oktober 2018

Voor zover JA Real Estate en AMS Group betogen dat de financiële uitvoerbaarheid in de plantoelichting onvoldoende is onderbouwd en zij betwijfelen of de gemeente over voldoende middelen beschikt om tot aankoop of onteigening over te gaan, het volgende.

In de plantoelichting is beschreven waarom dit plan volgens de raad financieel uitvoerbaar is. Daartoe staat in paragraaf 9.4 onder meer dat de gemeente zich er eerst voor zal inspannen om gedurende de planperiode met de eigenaar tot overeenstemming te komen over de aankoop van de grond. Mocht die overeenstemming niet bereikt worden, dan zal de gemeente de eigendom middels een onteigeningsprocedure verkrijgen. Daarbij is vermeld dat de raad over voldoende middelen beschikt om de gronden te kunnen verkrijgen. Dit standpunt is door de raad in het verweerschrift nog nader met – financiële – gegevens onderbouwd. Ter zitting heeft de raad voorts benadrukt dat het herstel van het Gloeilampplantsoen van groot belang wordt geacht en, indien nodig, tot onteigening van de gronden zal worden overgegaan en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar zijn. De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de financiële uitvoerbaarheid onvoldoende is onderbouwd.

Evenmin ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat de raad zich, op basis van het bovenstaande, niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan uitvoerbaar is. De enkele twijfel van JA Real Estate en AMS Group is daartoe onvoldoende.

ABRS 24-10/18 inzake Eindhoven (ECLI:NL:RVS:2018:3421)