Schadeplicht gemeente jegens Chipshol c.s. mede in relatie tot onteigening

Onteigening

zondag, 7 oktober 2018

De gemeente Haarlemmermeer moet een schadevergoeding betalen aan gebiedsontwikkelaar TeleVerde, dat onderdeel is van de zogeheten Chipsholgroep.

De rechtbank oordeelt namelijk dat de gemeente afspraken over de ontwikkeling van een bedrijventerrein vlak bij Schiphol niet is nagekomen: de gemeente had de indruk gewekt dat zij aan TeleVerde de toezegging had gedaan dat de gebiedsontwikkelaar op een stuk grond tussen Badhoevedorp en de A9 een bedrijventerrein mocht ontwikkelen.

Op grond van al deze omstandigheden in samenhang bezien komt de rechtbank tot het oordeel dat van contractuele binding geen sprake is. TeleVerde heeft niet mogen aannemen dat de Gemeente met SADC een overeenkomst is aangegaan op grond waarvan TeleVerde een zelfstandig vorderingsrecht jegens de Gemeente kan uitoefenen.

De rechtbank is van oordeel dat de Gemeente onrechtmatig jegens TeleVerde heeft gehandeld door de toezegging niet na te komen. De rechtbank acht de mogelijkheid dat TeleVerde schade heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Gemeente voldoende aannemelijk. Zoals hiervoor (overweging 4.41) al is overwogen bestaat de schade uit een gemiste kans op verwezenlijking van haar plannen.

De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat zal dan ook worden toegewezen. Ten aanzien van de gestelde schade in verband met de onteigening van de gronden in verband met de omlegging van de A9 overweegt de rechtbank nog dat de Gemeente de gronden Badhoevedorp-Zuid niet vóór 23 april 2012 op de door TeleVerde gewenste wijze had kunnen bestemmen omdat pas vanaf die datum de belangrijkste voorwaarde, duidelijkheid over het tracé van de A9, was vervuld. Een beroep op de eliminatieregel zal om die reden niet opgaan.

Rechtbank Amsterdam 03-10/18 inzake gemeente Haarlemmermeer / Televerde – Chipshol (ECLI:NL:RBAMS:2018:6996)

Noot: zie HR arrest: omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp.

HR 15-12/17 inzake Staat / Televerde (ECLI:NL:HR:2017:3148). Artikel 81 lid 1 RO: de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Zie wel conclusie van de Advocaat-Generaal W.L. Valk. Met dank aan collega Reinders Folmer voor toezending van dit vonnis.