Taxatie inbrengwaarde

Grondexploitatiewet

vrijdag, 21 september 2018

VDH stelt dat de complexwaarde in het taxatierapport is bepaald op € 75 per m². Gelet op de transacties is deze waarde te laag. De werkelijke waarde van de transactie bedroeg € 106,25 per m². VDH stelt dat een residuele benadering laat zien dat de complexwaarde eerder de gerealiseerde transactie benadert dan de door de taxateur bepaalde complexwaarde.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP3700), dient aan de in een exploitatieplan opgenomen raming van inbrengwaarden in beginsel een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerde taxatie ten grondslag te liggen. Door VDH is niet bestreden dat Van Ruijven Makelaardij (hierna: de taxateur) kan worden aangemerkt als onafhankelijke en deskundige taxateur.

Het betoog van VDH dat de getaxeerde inbrengwaarden – waaronder de complexwaarde – onjuist zijn, de terzake in aanmerking genomen transacties niet representatief zijn, transacties die hebben plaatsgevonden ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten, en als peildatum voor de taxatie 1 januari 2017 had moeten worden gehanteerd, raakt de specifieke deskundigheid van de taxateur. Dat onderdeel van het taxatierapport heeft VDH niet gemotiveerd bestreden met een deskundig tegenadvies waaruit blijkt dat het taxatierapport op die onderdelen onjuist zou zijn.

ABRS 19-09/18 inzake Westland – bestemmingsplan Honderdland (ECLI:NL:RVS:2018:3063)

Noot: uit taxatie inbrengwaarde is voor Hoogstate niet goed duidelijk de gebruikswaarde (glasopstanden) in relatie tot de ruwe bouwgrondwaarde:

https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/wonen_bouwen_en_verhuizen/bestemmingsplannen_in_procedure/BP_Honderdland_fase_2_Vastgesteld/Exploitatieplan_Honderdland_fase_2/170329_Inbrengwaardenrapport.pdf