Exploitatieplan:

Grondexploitatiewet

vrijdag, 21 september 2018

Stelling: deel kosten al verhaald (via uitgifteprijzen) op gronden buiten het exploitatiegebied:

ABRS: Waar het de verbindingsweg en de persriolering betreft ligt dat anders. Voorzover de gronden ter plaatse van Nature’s Pride en McDonald’s van die voorzieningen profiteren, is een evenredig, aan de mate van profijt gerelateerd deel van de kosten van de verbindingsweg en de persriolering niet in de kosten exploitatieopzet van het exploitatieplan opgenomen.

Echter, de raad heeft niet inzichtelijk gemaakt dat de kosten van de verbindingsweg en de persleiding, voor zover deze voorzieningen ook profijtelijk zijn voor de gronden waarop Nature’s Pride en McDonald’s zijn gevestigd, naar evenredigheid van het profijt in mindering zijn gebracht op de kosten die terzake aan het exploitatiegebied zijn toegerekend. In zoverre is het exploitatieplan in strijd met artikel 3:46 van de Awb vastgesteld.

ABRS 19-09/18 inzake Westland – bestemmingsplan Honderdland (ECLI:NL:RVS:2018:3063)