Toetsing taxatierapport door de rechter

Planschade

zaterdag, 11 maart 2017

De maatstaf bij de te verrichten toetsing is niet de eigen waardering door de rechter van de nadelen van de planologische wijziging, maar de vraag of grond bestaat voor het oordeel dat het bestuursorgaan, gelet op de motivering van het advies van de door het bestuursorgaan ingeschakelde deskundige, zich bij de besluitvorming niet in redelijkheid op dat deskundigenoordeel heeft kunnen baseren. Dit laat onverlet dat de besluitvorming dient te voldoen aan de eisen die het recht aan de zorgvuldigheid en de motivering stelt en dat de rechter de besluitvorming daaraan dient te toetsen. Vergelijk rechtsoverweging 8.11 van de overzichtsuitspraak van de Afdeling van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2582).

Statema heeft inzicht gegeven in de feiten en omstandigheden die tot de conclusie leiden dat een redelijk handelend ondernemer onder het oude planologische regime een mix van verschillende soorten recreatiewoningen zou realiseren, omdat de markt vraagt om een gedifferentieerd aanbod, en dat dit tot de hoogste waarde van het recreatiepark zou leiden. Die conclusie is niet onbegrijpelijk.

De door de rechtbank niet besproken beroepsgronden leiden niet tot de conclusie dat Resim met een tegemoetkoming in planschade van € 187.500,00 tekort is gedaan.

ABRS 08-03/17 inzake Resim Projecten / gemeente Ede (ECLI:NL:RVS:2017:602).

Noot: zie ook ABRS: de contra-expertise doet geen afbreuk aan de bevindingen van planschadeadviseur (lees: die laatste heeft de schade aspecten voldoende gewogen en benoemd), zodat het college de besluitvorming op die bevindingen, waaronder de vaststelling van de planschade op een bedrag van € 11.000,00 (schadepercentage: 2,9%), heeft mogen baseren. ABRS 04-11/15 inzake Heiloo (ECLI:NL:RVS:2015:3384).

En zo wordt hier ook het taxatierapport uit 2013 van Statema gewogen.